دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1852
تعداد نوشته ها : 6
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب

Basic‬ ﺳﺮﻧﺎم ﻛﻠﻤﺎت ‪Beginner's All‐purpose Symbolic Instruction Code‬‬
‫و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ زﺑﺎن ﻫﻤﻪﻣﻨﻈـﻮره ﺑـﺮای اﻓـﺮاد ﻣﺒﺘـﺪی اﺳـﺖ. اﻳـﻦ زﺑـﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻧﻮﻳـﺴﻲ، ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺳـﺎدﮔﻲ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﺎری، از ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. زﺑـﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻧﻮﻳـﺴﻲ ﺑﻴـﺴﻴﻚ در ﺳـﺎل 4691 ﻣـﻴﻼدی، ﺑـﻪ‬
‫وﺳـﻴﻠﻪی ﺟــﺎن ﻛﻨــﻲ و ﺗﻮﻣــﺎس ﻛـﻮرﺗﺲ در داﻧــﺸﻜﺪه دارﺗﻤــﻮث ﭘﺪﻳــﺪ آﻣـﺪ. اﻳــﻦ زﺑــﺎن، ﻧﺨــﺴﺘﻴﻦ زﺑــﺎن‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﺒﻮد وﻟﻲ ﻫﺪف آن، ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻳﻚ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻮد.‬
‫ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از زﺑﺎن ﺑﻴﺴﻴﻚ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ:‬
‫‪ GW BASICA, BASICA, ANSI BASIC, QBASIC‬و ‪ QUICK BASIC‬اﺷﺎره ﻛﺮد.‬
‫زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻴﺴﻴﻚ ﺑﺎ اراﺋﻪ وﻳﮋوال ﺑﻴﺴﻴﻚ ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﮔﺮﻓﺖ و دوﺑـﺎره روﻧـﻖ ﻳﺎﻓـﺖ و ﺑﻴـﺸﺘﺮ‬
‫ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ، اﻳﻦ زﺑﺎن را ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

 


جمعه بیست و هفتم 10 1387
X